Privacyreglement

Privacy Statement Liva Verloskundig Centrum

Informatie over Liva Verloskundig Centrum:
Verloskundigen praktijk ‘Liva Verloskundig Centrum’, verder ook genoemd ‘Liva’, is gevestigd op het Zuideinde 455 te Amsterdam en is ingeschreven onder nummer 34346537 van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over uw privacy na het lezen van het volgende privacy statement is de praktijk bereikbaar via info@liva-verloskundigcentrum.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens:
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij aanmelding via de website www.liva-verloskundigcentrum.nl:

Voorletters
Roepnaam
Achternaam (meisjesnaam)
Burgerlijke staat
Geboorte datum
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Verzekering en polisnummer

Via de website: IP adres, Internetbrowser, Tablet/telefoon/computer

Tijdens uw eerste bezoek aan de verloskundigenpraktijk zullen wij u vragen u te identificeren met uw paspoort en noteren wij uw BSN nummer.

Liva verloskundig centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van aanvullende informatie over uw zwangerschap via de mail
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om post, goederen en diensten bij je af te leveren
– Liva analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Liva verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren persoonsgegevens:
Liva bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van uw persoonsgegevens met derden:
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Liva worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Liva Verloskundig Centrum en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen tenzij u hiertoe persoonlijk toestemming heeft gegeven. Tijdens uw eerste afspraak op de praktijk krijgt iedere cliënt hierover uitleg en de keuze om te tekenen voor verwerking van de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan andere partijen als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Liva gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Liva Verloskundig Centrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage (o.b.v. art 15 AVG), correctie (o.b.v. art. 16 AVG), verwijdering van persoonsgegevens (o.b.v. art. 17 AVG) indienen bij ons. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (o.b.v. art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u bezwaar wil maken aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een mail sturen naar info@liva-verloskundigcentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy bij het versturen van persoonsgegevens via de mail of post. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Liva neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen voor misbruik, neem dan contact op met ons team via info@liva-verloskundigcentrum.nl. Liva wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid er is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Liva Verloskundig Centrum heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

De cookies zullen nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is hierin leidend. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 27-03-2019.